Opslag op Maat

Over MerkSon

Huisregels


Onze huisregels maken deel uit van onze Algemene Voorwaarden. U krijgt duidelijke instructie over de werking van het systeem en de gang van zaken. Heeft u vragen of twijfelt u? Vraag advies of hulp aan onze medewerkers. De belangrijkste huisregels op een rij:

 1. Merkson opslagruimte is bedoeld voor opslag en stalling van campers. Het is niet toegestaan werkzaamheden te verrichten anders dan in-en uitladen en in-, uit– en overpakken van goederen en het stallen van campers. Het is met name niet toegestaan gebruik te maken van elektrische en mechanische gereedschappen.Het is verboden spullen tegen de wand te plaatsen. De vloerbelasting is maximaal 400 kg /m².
 2. In de camperstalling moet uw voertuig minimaal WA-verzekert zijn, en er mogen geen gasflessen in het voertuig aanwezig zijn,  u mag in de camperstalling geen werkzaamheden aan uw voertuig verrichten.
 3. De camperstallings periode is altijd voor 1 jaar.
 4. In de camperstalling is de stroomvoorziening alleen bedoeld voor uw druppellader van uw voertuig, bij misbruik hiervan worden de kosten in rekening gebracht.
 5. Merkson is dagelijks toegankelijk van 06.00 tot 22.00 uur. Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in Merkson te bevinden. U dient om uiterlijk 22.00 uur het pand én het terrein te hebben verlaten. Kosten voor alarmopvolging door het niet nakomen van deze regel zijn voor rekening van de huurder, met een minimum van € 50,- per overtreding.
 6. De receptie van Merkson is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
 7. Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige en/of sterk geurende zaken of levende have in de opslagruimte op te slaan of te laten verblijven. Opslag van wapens, medicijnen, drugs en illegale goederen is niet toegestaan.
 8. In het gebouw worden video-opnamen gemaakt door het videobewakingssysteem. Merkson kan en mag deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen in strijd met de huurovereenkomst en/of het huishoudelijk reglement.
 9. Aan onderzoeken door justitiële autoriteiten – of andere daartoe bevoegde instanties – zal Merkson altijd medewerking verlenen. Als huurder dient u dientengevolge uw medewerking te verlenen.
 10. Uw toegangscode/badge is strikt persoonlijk, voorkom misbruik. Indien u de toegangscode/badge bent vergeten/verloren dient u zich persoonlijk te melden bij de receptie tijdens onze kantooruren. U kunt uw toegangscode/badge niet op een andere manier verkrijgen.
 11. Gebruik voor uw eigen toegang en vertrek uw eigen toegangscode/badge en laat anderen niet met u mee naar binnen of naar buiten gaan. Ga ook niet zelf met anderen mee naar binnen of naar buiten, maar gebruik altijd uw eigen code/badge.
 12. Voorkom schade aan de roldeuren en uw voertuig. De roldeur gaat na het intoetsen van uw toegangscode/badge omhoog. Ga pas rijden als het stoplicht op groen staat. Maximale toegangs-hoogte opslagruimte is 3 Meter.
 13. De maximale snelheid in en om het gebouw is 5 km/uur, stapvoets dus.
 14. De huur van de opslagruimte is minimaal 1 maand, daarna per maand opzegbaar.
 15. Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk/E-mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen. Voor het einde van een nieuwe huurperiode.
 16. Opzeggen van de huurovereenkomst van de camperstalling is 3 maanden.
 17. Gebruik alleen het door Merkson geleverde slot op uw opslagruimte. Het is niet toegestaan een extra slot op uw opslagruimte aan te brengen, dit word verwijderd en de kosten daarvan in rekening gebracht.
 18. Bij niet tijdig betalen of verlaten van uw opslagruimte wordt uw opslagruimte geblokkeerd en worden extra kosten in rekening gebracht.
 19. Laat geen transportwagens achter in uw opslagruimte en zet deze terug op de daar voor bestemde plaats.
 20. Gebruik alleen in geval van calamiteiten de nood-telefoon/intercom.
 21. Het onnodig openen van de nooduitgangen veroorzaakt alarm. Kosten hiervoor bedragen minimaal € 50,- en worden aan u in rekening gebracht.
 22. Rapporteer schade aan opslagruimte en andere onrechtmatigheden aan onze collega. Na het uitchecken dient u de opslagruimte leeg, schoon en vrij van het slot achter te laten. Het afvoeren van uw vuil en afval uit onze opslagruimte/stalling is uw verantwoordelijkheid. Vuil/afval dient u zelf af te voeren. Bij het niet nakomen van deze regel worden de kosten aan de huurder doorberekend, met een minimum van € 20,-. Kosten uitboren slot: € 50,-.
 23. Zorg dat andere huurders geen last ondervinden:
  • Zet de motor van uw voertuig uit als u stilstaat
  • Voer uw afval af
  • Geen huisdieren
  • Geen geluidsoverlast
  • Het is uiteraard ten strengste verboden te roken en vuur te maken.